Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

 

ADRESACI SZKOLENIA

Warsztaty przeznaczone są dla osób znających podstawy księgowości, które chcą rozszerzyć i  utrwalić wiedzę na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy na poziomie samodzielnego księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień księgowych i sprawozdań finansowych. Szkolenie przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowej w dziale księgowym podmiotu gospodarczego, a po uzupełnieniu wiedzy o wynagrodzenia i rozrachunki z ZUS-em do prowadzenia księgowości w małej i średniej firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

40 godzin dydaktycznych

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów na kontach księgowych, przygotowują deklaracje rozliczeniowe, bilans, rachunek wyniku i sprawozdanie finansowe.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ćwiczenia praktyczne
 • Ewidencja środków trwałych, środków trwałych w budowie
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • Zużycie środków trwałych
 1. Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne
  • Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Z tytułu wynagrodzeń i inne
  • Odpisy aktualizujące rozrachunki
 1. Środki pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne
  • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
  • Papiery wartościowe i inne środki pieniężne
  • Ewidencja walut i różnic kursowych
 1. Obrót zapasami – ćwiczenia praktyczne
  • Materiały i towary
  • Wyroby gotowe
  • Obrót towarów – SAD, VAT, cło i akcyza
 1. Ewidencja i rozliczenie kosztów – ćwiczenia praktyczne
  • Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
  • Ewidencja produktów
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne
  • Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży
  • Pozostałe koszty i przychody operacyjne
  • Przychody i koszty finansowe
  • Międzyokresowe rozliczenie przychodów i tworzenie rezerw
 1. Sprawozdanie finansowe
  • Wynik finansowy i jego podział
  • Bilans

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr inż. Ewa Molas – główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości spółek  handlowych oraz jednostkach budżetowych,  nauczyciel akademicki. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych,  ukończyła m.in.  podyplomowe studia  „Zarządzanie finansami”,   „Rachunkowość”,  „Ubezpieczenia społeczne”  oraz „Zarządzanie projektami” .

CENA: 560 zł

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy