Szkolenia dla samorządowców

 1. „Ochrona informacji niejawnych”,
 2. „Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych w JST”,
 3. „Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego”,
 4. „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”,
 5. „Użytkowanie obiektów budowlanych”,
 6. „Zarządzanie dokumentacją w urzędzie – instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji – obowiązujące od 1.11.2015 r. zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”,
 7. „Wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach – szkolenie, warsztaty”,
 8. „Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ”,
 9. „Zamówienia publiczne w JST w praktyce z uwzględnieniem zmian PZZ wchodzących w życie 18 kwietnia 2016 r., związanych z implementacją do polskiego prawa dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE „,
 10. Szkolenie dla nauczycieli: „Pokolenie Google w przestrzeni szkolnej jako nowe wyzwanie dla nauczycieli”,
 11. Szkolenie dla nauczycieli: „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej”,
 12. Szkolenie modułowe: „Obsługa komputera”,
 13. Szkolenia finansowe aktywizujące przedsiębiorczość: „Księga Przychodów i Rozchodów”.

Szkolenia organizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia z samorządami.

tel. 84 6776776