Szkolenia dla samorządowców

 1. „Ochrona informacji niejawnych”,
 2. „Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych w JST”,
 3. „Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego”,
 4. „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”,
 5. „Użytkowanie obiektów budowlanych”,
 6. „Zarządzanie dokumentacją w urzędzie – instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji – obowiązujące od 1.11.2015 r. zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”,
 7. „Wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach – szkolenie, warsztaty”,
 8. „Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ”,
 9. Szkolenia z zakresu: „Obsługa komputera”,
 10. Szkolenia finansowe aktywizujące przedsiębiorczość: „Księga Przychodów i Rozchodów”.
 11. Inne organizowane na zlecenie samorządów

Szkolenia organizowane są w oparciu o indywidualne ustalenia z samorządami.

tel. 84 6776776