„RODO w praktyce” – szkolenie dla pracowników administracji samorządowej oraz jednostek podległych (Oferta dla Urzędów Gmin).

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać w każdym państwie członkowskim przepisy rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

RODO w szerokim zakresie zwiększa samodzielność administratorów danych osobowych a zarazem ich odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych niezgodnie z przepisami prawa. Rozporządzenie nie daje jednak żadnych konkretnych rozwiązań jak to zrobić, a także nie wskazuje choćby minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych. Jednocześnie odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia jest bardzo wysoka i może osiągnąć poziom nawet do 20 mln euro.

Nowe przepisy nakładają na podmioty sektora publicznego obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD). Dziś podobną rolę pełni tzw. ABI, którego powołanie było dobrowolne. Rola IOD będzie kluczowa dla utworzenia i funkcjonowania systemu ochrony danych w urzędzie. Z drugiej strony pracownicy urzędów mający „styk” z danymi osobowymi będą musieli wykazać się niezbędną wiedzą pozwalającą na skuteczne stosowanie przepisów i efektywną współpracę z IOD.  (Osoby, które zechcą pełnić funkcję IOD będą mogły być skierowane przez wójtów i burmistrzów na specjalistyczne szkolenie jakie planujemy zorganizować w dn. 16-17 maja br.).

Miejsce szkolenia: urząd gminy/miasta lub  inne miejsce wskazane przez wójta/burmistrza.

Czas trwania: 6 godz. lekcyjnych, termin uzgodniony zostanie pomiędzy samorządem
i CSiK WSZiA

Uczestnicy: kierownicy średniego szczebla zarządzania oraz pracownicy administracji samorządowej oraz jednostek podległych

Tematyka: omawiane zagadnienia obejmujące specyfikę ochrony danych w samorządach obejmą m.in.:

  • zmiany wysokości oraz mechanizmu nakładania kar,
  • rolę audytu w budowaniu systemu bezpieczeństwa danych osobowych w gminie,
  • zmiany funkcji inspektora ochrony danych w porównaniu z obecnym administratorem bezpieczeństwa informacji,
  • analizę ryzyka, ocenę skutków dla ochrony danych oraz mechanizmy doboru fizycznych, technicznych i proceduralnych środków ochrony w urzędach gmin
    i jednostkach samorządowych,
  • podstawowe funkcje, które powinna spełniać wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych w gminie oraz wyklarowanie zagadnienia powierzenia przetwarzania danych.
  • wymagane przepisami składowe dokumentacji takich jak rejestr czynności przetwarzania, ewidencja incydentów, osób upoważnionych i inne,
  • mechanizm certyfikacji,
  • rekomendację modelu przygotowania gminy do realizacji nowych wymogów.

Certyfikat ukończenia szkolenia – otrzymają wszyscy uczestnicy szkolenia na podstawie listy obecności.

Koszt szkolenia: 4000 zł brutto – obejmuje udział dowolnej liczby (ograniczonej liczbą miejsc w sali) pracowników urzędu gminy i podległych jednostek.

Prowadzący: dr Adam Tittinger – doktor  nauk ekonomicznych, specjalność zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen).   Kierownik naukowy
i wykładowca Podyplomowych Studiów „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych”. Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig,  SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Wykładowca zarządzania – WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, Uniwersytetu Rzeszowskiego i WSIE. Doradca w sieciach KSU i KSI.  Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Organizator:  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – Centrum Szkoleń i karier , ul Akademicka 4,  Zamość,  tel 84 6776776, e-mail csik@wszia.edu.pl