RODO w praktyce –  szkolenie dla kandydatów na stanowiska Inspektorów Ochrony Danych

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych przyjęte na szczeblu europejskim jak i krajowe projekty nowych aktów prawnych nakładają na podmioty sektora publicznego, średnie i duże firmy, obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD). Rola IOD  będzie kluczowa dla utworzenia i funkcjonowania systemu ochrony danych w organizacji. Funkcję tę będą mogły pełnić równo osoby będące dotychczas Administratorami Bezpieczeństwa Informacji jak również inne merytorycznie przygotowane do jej pełnienia.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – Centrum Szkoleń i karier , ul Akademicka 4,  sala 27 (II piętro)

Termin: 21-22 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 14.00.

Uczestnicy: Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji oraz kandydaci na Inspektorów Ochrony Danych (IOD).

Ramowy program szkolenia:

 1. Kluczowe zmiany ram prawnych ochrony danych osobowych w UE.
 2. Dane osobowe:  kategorie danych, przetwarzanie danych, profilowanie danych, pseudonimizacja i anonimizacja danych,  zbiory danych,  administratorzy danych.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, poufność i integralność danych, rozliczalność , obowiązek informacyjny
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo do przejrzystości danych,  prawo dostępu do danych,  do sprostowania i usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania , do przenoszenia danych, do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem danych.
 5. Administrator danych:  stosowanie mechanizmów ochrony danych, ejestrowanie czynności przetwarzania danych,  zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego, zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,  sposoby zabezpieczania  danych osobowych, ocena skutków dla ochrony danych, szacowanie ryzyka.
 6. Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych: warunki powierzenia danych,   obowiązki podmiotu przetwarzającego dane,  odpowiedzialność,  rejestrowanie czynności przetwarzania.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów: administracyjna, cywilna, karna.
 8. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych, nowy organ nadzorczy , akredytacja i certyfikacja.
 9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w obecnych przepisach a Inspektor Ochrony Danych (IOD) w świetle RODO.
 10. Bezpieczeństwo danych osobowych: bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, osobowe , teleinformatyczne , bezpieczeństwo wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.
 11. Opracowanie i wdrażanie wewnętrznych polityk: stosowania urządzeń mobilnych, czystego biurka i czystego ekranu, zarządzania nośnikami wymiennymi, kontroli dostępu do danych osobowych, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, polityki przesyłania danych osobowych.
 12. Szacowanie ryzyka: Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem szczątkowym .

Certyfikat ukończenia szkolenia – otrzymają uczestnicy szkolenia na podstawie listy obecności.

Koszt szkolenia dla uczestnika:  390 zł brutto (wpłaty na konto WSZiA: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zamościu 95 1500 1807 1218 0000 9586 0000 należy dokonać do dn. 18.05.2018 r. Fakturę uczestnik otrzyma w dniu szkolenia).

Prowadzący: dr Adam Tittinger – doktor  nauk ekonomicznych, specjalność zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen).   Kierownik naukowy
i wykładowca Podyplomowych Studiów „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych”. Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig,  SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Wykładowca zarządzania – WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, Uniwersytetu Rzeszowskiego i WSIE. Doradca w sieciach KSU i KSI.  Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Organizator/zapisy:  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – Centrum Szkoleń i Karier , ul Akademicka 4,  Zamość,  tel. 84 6776776, e-mail csik@wszia.edu.pl