Rachunkowość od podstaw

1

ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

 CEL KURSU

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

FORMA KURSU

Kurs księgowości prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

 Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych.

PROGRAM KURSU

Charakterystyka jednostek prowadzących ewidencję działalności gospodarczej
1. Charakterystyka jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pojęcie i zadania rachunkowości.

Środki gospodarcze, źródła ich pochodzenia oraz wyniki działalności

  1. Klasyfikacja środków gospodarczych.
    2. Źródła pochodzenia środków gospodarczych.
    3. Bilansowanie aktywów i pasywów. Zmiany w stanie aktywów i pasywów.
    4. Wyniki działalności, ich klasyfikacja i ujęcie księgowe.

Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
1. Charakterystyka kont księgowych.
2. Zasady działania kont bilansowych i niebilansowych.
3. Kontrola prawidłowości księgowań.
4. Ewidencja pozabilansowa.

Zasady prowadzenia rachunkowości
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2. Dowody księgowe.
3. Zapisy księgowe.
4. Inwentaryzacja środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia.
6. Okres sprawozdawczy i rok obrotowy.
7. Zasady wyceny bieżącej.

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków
1. Zasady obrotu pieniężnego.
2. Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
4. Ewidencja innych środków pieniężnych.
5. Ewidencja rozrachunków.
6. Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT.
7. Opodatkowanie zakupów i sprzedaży.
8. Rozliczenie VAT i sporządzanie deklaracji podatkowej.

Ewidencja wynagrodzeń za pracę
1. Zasady ewidencji pracy i płacy.
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami.
3. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ewidencja materiałów, towarów i usług
1. Zasady obrotu materiałami i towarami.
2. Klasyfikacja materiałów i towarów i ich wycena w ewidencji.
4. Dokumentacja i ewidencja zakupu materiałów i towarów.
5. Dokumentacja i ewidencja rozchodu materiałów i towarów.
6. Uproszczenia ewidencji materiałów.
7. Wybrane zagadnienia ewidencji towarów.
8. Ewidencja usług obcych.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1. Ewidencja środków trwałych w budowie.
2. Zużycie środków trwałych.
3. Ewidencja środków trwałych.
4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów działalności operacyjnej
1. Koszty zwykłej działalności operacyjnej.
2. Ewidencja i rozliczanie  kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4. Rozliczanie i kalkulacja kosztów produkcji.
5. Warianty rozwiązań rachunku kosztów.

Produkty i przychody z ich sprzedaży
1. Ewidencja produktów pracy.
2. Ewidencja sprzedaży produktów.

Wynik działalności i jego podział
1. Wynik działalności jednostki gospodarczej.
2. Przychody i koszty pozaoperacyjne.
3. Przychody i koszty finansowe.
4. Wyniki nadzwyczajne.
5. Typy rachunku wyników.
6. Obowiązkowe obciążenia wyniku.
7. Podział wyniku netto.

Kapitały (Fundusze ) własne i specjalne
1. Kapitały (fundusze) powierzone i ich zmiany.
2. Kapitały (fundusze) wypracowane i ich zmiany.
3. Fundusze specjalnego przeznaczenia.

Sprawozdawczość finansowa
1.  Bilans i kierunki jego analizy.
2. Rachunek zysków i strat i kierunki jego analizy.
3. Informacja dodatkowa.
4. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr inż. Ewa Molas – główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości spółek  handlowych oraz jednostkach budżetowych,  nauczyciel akademicki. Posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych,  ukończyła m.in.  podyplomowe studia  „Zarządzanie finansami”,   „Rachunkowość”,  „Ubezpieczenia społeczne”  oraz „Zarządzanie projektami” .

CENA 960 zł

Pobierz kwestionariusz złoszeniowy